Saturday, July 4, 2009

Ramalan Tatabahasa 2009

SILA BERI PERHATIAN DAN TUMPUAN YANG LEBIH

1. Cakap Ajuk dan Cakap Pindah
( Kali akhir tahun 2004 )

2. Gabung ayat tunggal menjadi ayat majmuk
( Kali akhir sebelum 2004 )

3. Tentukan kata dan frasa dalam ayat
Contoh : senaraikan kata kerja transitif dalam ayat diberi.

4. Analisis bentuk ayat
Contoh : Nyatakan satu ayat majmuk komplemen daripada petikan.

5. Peribahasa
Contoh : Berdasarkan situasi dalam ayat tunggal.